Privacy verklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Vrienden Academisch Erfgoed Groningen verwerkt van haar donateurs en van personen namens wie door een derde een of meer donaties aan haar worden verricht (hierna: VAEG).

Indien u (i) zich aanmeldt als Vriend van de VAEG, of (ii) een aanmelding als Vriend, met vermelding van uw persoonsgegevens, of (iii) om een andere reden persoonsgegevens aan de VAEG verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Deze verwerking van gegevens vindt plaats in het kader van de doelstelling van VAEG zoals omschreven in de statuten van de VAEG.

1 Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Het bestuur van de VAEG, Postbus 559, 9700 AN Groningen, KvK nummer 400.26.097. De secretaris is bereikbaar op e-mailadres: vaeg@rug.nl.

2 Welke gegevens verwerkt de VAEG en voor welk doel
2.1 In het kader van de donateursadministratie worden de volgende persoonsgegevens van Vrienden verwerkt:
a) voor- en achternaam, voorletters, eventuele titels, geslacht;
b) adresgegevens;  
c) e-mailadres(sen).
2.2 de VAEG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van door u verkregen informatie;
b) uw naam en adresgegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en informatie over activiteiten van de VAEG;
c) uw naam, adres en e-mailadres kunnen worden gebruikt om betalingen van donaties en afgenomen diensten en leveringen af te wikkelen;

3 Bewaartermijnen  
De VAEG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u als Vriend wordt aangemerkt en tot maximaal een jaar na afloop van die periode. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VAEG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VAEG gebruik van diensten van een derde, een zogenaamde verwerker, zijnde de administratie van de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de secretaris van de VAEG kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VAEG zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.  
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.  
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de VAEG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur van de VAEG.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan VAEG@rug.nl of aan het adres van de VAEG.

6. Cookiebeleid
Om enige statistieken te kunnen verzamelen over het gebruik van de website, maakt de VAEG gebruik van Google analytics. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden geen persoonsgegevens verzameld. Van het IP-adres waarmee u de website benadert, wordt slechts een deel opgeslagen waardoor we nooit in staat zijn om u te traceren. Daarnaast is "gegevens delen" met Google uitgezet waardoor ook Google niet in staat is u te volgen. Tot slot wordt op de website geen gebruik maakt van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De VAEG heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Door alle getroffen maatregelen zijn we volgens de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG niet verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van de website.

7 Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.